artist

(n)

معنى كلمة artist :

اسم A1
فنان

أمثلة عن استخدام artist:

I never said I was an artist.
لم أقل أني كنت فناناً قط.
الكلمات المستخدمة: ( i - never - say)
An architect should not pretend to be an artist.
المعماري لا يجب أن يدعي كونه فناناً.
الكلمات المستخدمة: ( architect - pretend - be)