basically

(adv)

معنى كلمة basically :

حال B2
أساسياً

أمثلة عن استخدام basically:

The two approaches are basically very similar.
كلا النهجين متشابهان أساسياً.
الكلمات المستخدمة: ( approach - very - similar)