musician

(n)

معنى كلمة musician :

اسم A2
موسيقار

أمثلة عن استخدام musician:

He has established himself as a musician.
لقد أسس نفسه كموسيقي.
الكلمات المستخدمة: ( established - himself - as)